Diakonia


 

 

O čo ide v diakonii?

Diakonia poskytuje z duchovného motívu skúsenosti lásky a služby, ktorou nám poslúžil Pán Ježiš Kristus, praktickú lásku a službu všetkým tým, ktorí ju potrebujú.

Túto myšlienku vyjadruje i znak diakonie, ktorý používajú evanjelické diakonické zariadenia na celom svete: je to akoby balíček – ktorý je symbolom daru. Je previazaný stužkou, ktorá symbolizuje kríž Ježiša Krista. Jej mašlička vytvára symbol kráľovskej koruny. Znak hovorí, že tým najvyšším - kráľovským, čo človek môže v živote urobiť, je slúžiť iným tak, ako Ježiš slúžil nám.

 

Kde sa diakonické dielo vzalo?

Evanjelická a.v.cirkev na Slovensku sa vždy snažila pôsobiť v sociálnej oblasti. Vnímala to ako prirodzený dôsledok viery v Ježiša Krista. Sociálne dielo v Evanjelickej cirkvi tradične nieslo grécky názov „diakonia“ – služba. Cirkev a cirkevné zbory zakladali a spravovali starobince, sirotince, nemocnice, vychovávali sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, robili dobročinné zbierky. Systematické, bohaté a požehnané dielo diakonie násilne zlikvidovali komunisti po nástupe k moci r.1948.

Po novembri 1989 bola činnosť Evanjelickej diakonie znovu obnovená. Diakonické zariadenia zakladá ústredie Evanjelickej diakonie v Bratislave (www.diakonia.sk), ale môžu ich zakladať a spravovať aj jednotlivé cirkevné zbory.

 

 
 

Naša Evanjelická zborová diakonia Nitra

Cirkevný zbor ECAV v Nitre v máji roku 2010 založil svoju vlastnú sociálnu inštitúciu - Evanjelickú zborovú diakoniu (EZD).

Pracovníci EZD dnes poskytujú kvalitné opatrovateľské služby formou terénnej sociálnej práce v domácom prostredí, a to osobám vyššieho veku.

Našou ambíciou je okrem tohto zriadiť a prevádzkovať penzión, ktorý poskytne službu seniorom s rozličným stupňom odkázanosti.

 

Komu sa poskytuje opatrovateľská služba?

Poskytuje sa osobe vyššieho veku, ktorá je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo vek odkázaná na pomoc inej osoby, a to na základe žiadosti o poskytovanie predmetnej služby (podľa zákona č..448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

 

Aké služby ponúka Evanjelická zborová diakonia?

▪   Zabezpečenie stravovania a pitného režimu (úprava jedla, umiestnenie jedla na tanier, prenesenie a nakrájanie potravy, pomoc pri konzumácii jedla a pití...)

zabezpečenie osobnej hygieny a vyprázdňovania (presun na toaletu, kontrola a pomoc pri vyprázdňovaní, celkový kúpeľ vrátane umytia vlasov, holenie, česanie, čistenie zubov, použitie pomôcok pri vykonávaní osobnej hygieny...)

▪   Zabezpečenie úkonov starostlivosti o domácnosť seniorov a sebaobslužné úkony (nákup potravín, príprava jedla, umytie riadu, obliekanie a vyzliekanie odevu, obutie a vyzutie obuvi, nasadenie a zloženie spevňovacích pomôcok, výber vhodného oblečenia...)

 

▪ Zabezpečenie prepravy, pohybu seniorov (sprievod pri chôdzi, orientácia v cestnej premávke, v neznámom prostredí, pohyb po schodoch, po rovine, pomoc pri vstávaní z lôžka...)

 

▪   Zabezpečenie základných sociálnych aktivít (sprievod na lekárske vyšetrenia, vybavovanie úradných záležitostí, asistencia pri záujmových činnostiach)

▪ Dodržiavanie liečebného režimu (dbanie na dodržiavanie pokynov lekára, pravidelné dávkovanie liekov a ich príprava...)

▪   Zabezpečenie celkového dohľadu nad seniorom

▪   Vhodné vyplnenie voľného času (rozhovory, četba, modlitba ...)

▪   Ďalšie možné a potrebné služby podľa dohovoru v klientom

 

Kde sa vykonáva opatrovateľská služba?

V domácom prostredí (v domoch, bytoch) osôb vyššieho veku.

 

Ako často?

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa služby v pracovných dňoch pondelok až piatok, maximálne 7,5 hodiny denne, podľa stupňa odkázanosti (obvykle 2 - 4 hod./denne).

 

Kto službu zabezpečuje?

Opatrovateľskú službu zabezpečia na to vyškolení pracovníci EZD, ktorí majú odbornú spôsobilosť poskytovať takéto služby. V súčasnosti sú nimi Milan Slezák, Vlasta Martiniová a Mária Ptáčková.

 

Ako sa stať klientom opatrovateľskej služby EZD?

▪ Potrebujete tlačivo s názvom „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu“. Dostanete ho v evanj.kostole Svätého Ducha, alebo si ho stiahnite tu PDF

▪ Prečítajte si dôkladne tlačivo a vyplňte potrebné údaje

▪ Navštívte svojho obvodného lekára a poproste ho o vyplnenie tej časti v „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu“, ktorá má názov „Lekársky nález“

▪ Prineste kompletne vyplnenú „Žiadosť ...“ na Evanjelický farský úrad v Nitre, resp.riaditeľovi Evanjelickej zborovej diakonie (Ing.Milan Slezák, Sládkovičova 12, 949 01 Nitra, budova evanj.a.v.kostola Svätého Ducha)

▪ V „Žiadosti...“ (bod C) vyslovene uveďte, že chcete byť opatrovaný Evanjelickou zborovou diakoniou Nitra.

S administratívnym vybavovaním žiadosti Vám radi pomôžeme!

 

V „Žiadosti...“ je potrebné vyplniť prílohy:

▪ Návrh na poskytovanie opatrovateľskej služby, teda vyjadrenie lekára

▪ Čestné vyhlásenie

▪ Potvrdenie alebo rozhodnutie o dôchodku (výmera o dôchodku)

 

Čo po vyplnení a odovzdaní žiadosti?

My následne odošleme Vašu žiadosť s prílohami na Mestský úrad. Sociálna pracovníčka Mestského úradu po rozhovore s Vami posúdi, aký typ služby by ste vo svojom položení potrebovali. Zároveň lekár určí stupeň Vašej odkázanosti. Na základe tohto bude potom stanovené, aký druh služby a v akom časovom rozsahu Vám bude naša EZD poskytovať.

 

Aké sú podmienky na splnenie poskytovania opatrovateľskej služby?

▪   Dôchodkový vek

▪   Trvalý pobyt v Nitre

▪   Pozor: konfesionálna príslušnosť k Evanjelickej a.v.cirkvi nie je podmienkou

 

Čo zaplatí klient ?

Za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa v súlade s legislatívou určí výška platby samotného klienta, a to:

▪ Podľa počtu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít

▪ Podľa stupňa odkázanosti

▪ Podľa výšky dôchodku.

Tieto údaje sa vyhodnotia podľa platných legislatívnych noriem a klient za opatrovateľskú službu doplatí presne stanovenú čiastku, a to vo výške od 0,50 € do 2,00 € / hod.

Dovoľujeme si upozorniť, že je to však stále iba časť nákladov na jeho opateru. Celkové náklady na opatrovateľskú službu sú podstatne vyššie. Časť z nich dotuje mesto Nitra, ďalšiu časť znáša Cirkevný zbor ECAV v Nitre, či Občianske združenie Pavla Valáška.

Cenník služieb EZD - TU

 

 

 

Chcete Evanjelickú zborovú diakoniu kontaktovať?

 

Riaditeľ EZD:

Ing.Milan Slezák, 0911/955894, milan.slezak67@gmail.com

034

Ing.Milan Slezák

 

Úrad Evanjelickej zborovej diakonie Nitra sídli v budove evanj. kostola Svätého Ducha na Sládkovičovej 12, 949 01 Nitra

 

 

 

 

   
Copyright © 2021 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.