Zborový život

Veríme v spoločenstvo svätých. Inak povedané: veríme, že Božou vôľou je, aby cirkev nebola anonymným spoločenstvom duchovných solitérov, ale rodinou. Ako v rodine môže mať každý svoje zvláštne miesto a svoje požiadavky, tak aj v rodine cirkvi chceme vytvoriť a ponúknuť každému jeho miesto a jeho príležitosť, aby osobne duchovne napredoval, rástol po boku iných, vzdelával sa, tešil sa a slúžil. Po doslova storočiach bez vlastného kostola a zborových priestorov, nám náš kostol Svätého Ducha poskytuje perfektnú možnosť na rozvíjanie nášho zborového života. Ponúkame ju aj Vám!

 

 

Rodičom pomáhame v diele kresťanskej výchovy detí. V nedeľu počas Služieb Božích sa v zborovej sieni koná Detská besiedka. Deti sú vyučované na to poverenými dobrovoľnými učiteľmi, ktorí majú ešte i svojich pomocníkov. Robia výtvarné práce, spievajú, hrajú sa. V priebehu roka prichystáme niekoľko tradičných mimoriadnych detských podujatí – Šarkaniádu, Tekviciádu, Adventné popoludnie, Veselé popoludnie na Deň detí. Práca s deťmi vrcholí letným táborom.

Vedú: Mária Hrubá, Daniela Hajduchová, Zuzana Hrubá, Mária Pindešová, Magdaléna Eľková, Barbora Kmeťová, Jakub Zmeko, Róbert Ottot, pomáhajú Kristína Bednárová, Radka Absolónová, Martina Globanová, Martina Sýkorová, Eva Bednárová.

DB plagatik

 

 

 

Učíme náboženstvo na niekoľkých základných školách a gymnáziu. Do nich prichádzajú i deti z okolitých škôl. Sme menšina, nedostaneme sa do rozvrhu a preto náboženstvo vyučujeme v poobedných hodinách. Počet detí nám žiaľ z rozličných príčin stále klesá. O to je väčšia radosť z tých, ktoré chodia a z rodičov či starých rodičov, ktorí svoje deti vodia či sprevádzajú.

Vyučuje: Ivan Eľko

Čas:

ZŠ Alexyho – pondelok, 14.00 hod.

ZŠ Topoľová – utorok, 12.45 hod.

ZŠ Kniežaťa Pribinu – streda, 14.00 hod.

ZŠ Beethovenova – piatok, 14.00 hod.

 

Golianovo gymnázium – streda, 7.10 hod. (skupinka teraz nemá žiakov)

Párovské gymnázium – piatok, 7.10 hod.

 

 

Klubík navštevujú deti zvyčajne od 1 do 3 rokov so svojimi mamičkami. Stretnutia sú každý štvrtok doobeda. Detský program sa skladá z troch hlavných častí: detských kresťanských piesní, krátkeho divadielka a jednoduchej výtvarnej činnosti. Po skončení detského programu majú mamičky priestor na rozhovory, deti na voľné hry.

 

Čas: Stvrtok 9.30-11.00

 

Vedú: Jarmila Konkušová, Lucia Proksová
 

 

 

Konfirmačná príprava detí trvá dva roky. Zápis konfirmandov býva zvyčajne v tretí septembrový piatok o 15.00 hod. v zborovej sieni. Vyučujeme počas školského roka mimo prázdnin, od polovice septembra do začiatku júna.

Prvý ročník navštevujú deti od 12.roku života, resp. žiaci 7.ročníka ZŠ. Konfirmovaní sú ako 14 roční, resp. vo 8.ročníku ZŠ.

Vyučuje: Ivan Eľko

Čas:

Príprava konfirmandov v 1.ročníku – piatok, 15.00 hod.

Príprava konfirmandov v 2.ročníku – piatok, 16.30 hod.

 

 

 

Predovšetkým pre naše deti v konfirmačnom veku slúžia stretnutia dorastu. Sú v piatok, vsunuté medzi dve konfirmačné vyučovania. Dorastu sa teda môžu zúčastniť prváci po vyučovaní a druháci pred vyučovaním. Môžu prísť deti i staršie i mladšie. Preberané sú praktické rovesnícke témy zo života mladého kresťana.

Vedú: Adam Zmeko, Maťa Globanová, Tomáš Mesároš, Adam Eľko

Čas: piatok, 15.45 – 16.30 hod.

 

 

 

Našej konfirmovanej mládeži – a na hornej hranici veku tu nezáleží – patria piatkové večery. Sú naplnené spevom piesní, výkladom Božieho Slova, zdieľaním sa, diskusiami, modlitbami, spoločenstvom, zábavou a neodmysliteľnou návštevou istého stavovacieho zariadenia v neskorých večerných hodinách. Máme takúto skúsenosť: ak mládežník zostane sám, ak nemá kresťanských rovesníkov, ak nemá priestor na úprimné zdieľania sa, jeho viera živorí a vyhasína.   Preto je dobré, že máme toto spoločenstvo!

Mládežníci pripravujú tradičné mimoriadne podujatia: dvoje Služieb Božích s piesňami mládeže, spoločným obedom a popoludním, vianočné stretnutie, víkendovky v Jabloňovciach, Kostolfest (spoločné prenocovanie v kostole) a pod. Práca s mládežou vrcholí letným táborom.

Vedú: Miriam Solgajová, Janka Nôžková, Barbora Kmeťová, Marek Kružliak, Adam Eľko, Jakub Zmeko

Čas: piatok, 17.00 hod.

 

 

 

Je to dievčenský klub, v ktorom staršie dievčatá pripravujú mladším mimoriadne sobotné či víkendové podujatia.

Vedú: Barbora Kmeťová, Mária Pindešová, Magdaléna Eľková

Čas: nepravidelne, podľa oznamov

 

 

 

V Nitre sú dve univerzity. Študuje tu mnoho evanjelikov z rozličných kútov Slovenska, či zo zahraničia. Majú možnosť navštevovať Služby Božie. Ale zvlášť je tu pre nich stretnutie vysokoškolskej mládeže.

Vedie: Eva Eľková

Čas:utorok, 19.00 hod.

 

 

 

Toto je miesto, kam môžu prísť mladé ženy, ktoré sú obvykle i mamičkami. Môžu prísť i so svojimi deťmi, pre ktoré je pripravené opatrovanie a program. Je to spoločenstvo zamerané na zdieľanie skúseností a na modlitbu.

Vedú: Eva Eľková, Daniela Hajduchová, deti opatrujú Nina Michalová, Magdaléna Eľková, Dominika Martišová, Janka Nôžková, Miriam Líšková

Čas: každá druhá streda, 17.30 hod.

 

 

 

Pre ženy v zrelom veku je prichystané Spoločenstvo evanjelických žien. Raz za mesiac sa sestry schádzajú, pripravujú si duchovný a prednáškový program. Občas privítajú zaujímavého hosťa. Na jeseň poriadajú víkendový tematický zájazd. Ochotne slúžia pri mnohých cirkevnozborových podujatiach. Pomáhajú i vykonávaním návštevnej služby.

Vedie: Gizela Rožková

Čas: každý prvý štvrtok v mesiaci o 16.30 hod.

 
 

Stretnutia mužov
Čas: každý druhý pondelok v mesiaci o 19.00 hod.

 
 

Je umením byť si vernými manželmi, ale tiež dobrými rodičmi a aktívnymi kresťanmi v najproduktívnejšom veku života. Posilu k tomuto prijímajú manželia v tomto spoločenstve. Môžu prísť i so svojimi deťmi, pre ktoré je pripravené opatrovanie a program.

Vedie: Matthias Barth, deti opatrujú Margaréta Černáková, Nina Michalová, Magdaléna Eľková, Janka Nôžková

Čas: jedna nedeľa v mesiaci podľa dohovoru, 16.00 hod.

 

 

 

Je to miesto pre naše praktické štúdium Biblie pre dospelých. Rozširujeme si poznania Písma a povzbudzujeme sa k životu podľa Božieho Slova. Knihu kníh čítame „s tužkou v ruke“ a otvorene diskutujeme.

 

Vedie: Ivan Eľko

Čas: štvrtok, 16.45 (okrem prvého štvrtka v mesiaci)

 

 

 

Bývajú v niektorú nedeľu v poveľkonočnom období a na 1.nedeľu adventnú, vždy o 14.30 hod. Je to príležitosť, na ktorej sa stretnú členovia zboru starší ako 75 rokov. Sú pozývaní osobnými pozvánkami, vítaný je však každý senior. Tí, ktorí potrebujú dovoz a odvoz, môžu sa prihlásiť na farskom úrade. Spievame piesne zo starého Zpěvníka evangelického (každý si ho prinesie, máme ich však aj v kostole), slávime Večeru Pánovu a po Sl.Božích je malé posedenie pri prestretých stoloch, priestor pre spomínanie a rozhovory medzi starými priateľmi.

 

 

 

Bývajú zvyčajne v 2.nedeľu po Veľkej noci a v 2.nedeľu adventnú. Majú tradičnú liturgiu, ale zhromaždenie spieva mládežnícke piesne z pripravených letáčikov, za hudobného sprievodu skupiny Spasení. Po Sl.Božích je pripravený spoločný jednoduchý obed pre prítomných mládežníkov a tí ešte potom strávia v príjemnej zábave i poobedný čas.

 

 

 

Pred krstom detí sa farár pastorálne rozpráva s rodičmi o význame krstu a o kresťanskej výchove dieťaťa. Vysvetľuje im zmysel ich slov, vyznaní a sľubov, ktoré budú odriekať pri krste. Plánovaný krst dieťaťa prosíme nahláste včas, aby ste si mohli dohovoriť i prípravu pred krstom.

 

 

 

Pred sobášom sa farár pastorálne rozpráva so snúbencami o kresťanskom pohľade na manželstvo. Vysvetľuje im zmysel ich slov, vyznaní a sľubov, ktoré budú odriekať pri sobáši. Plánovaný sobáš prosíme nahláste včas, aby ste si mohli dohovoriť i prípravu pred sobášom a tiež v pokoji vybaviť všetky úradné formality na civilnej matrike.

 

 

 

Kto z nejakých dôvodov nebol ako dieťa pokrstený, alebo v mladosti konfirmovaný, môže požiadať o krst alebo konfirmáciu v dospelosti. S takýmto človekom sa začneme stretávať individuálne podľa jeho časových možností a pripravovať ho na krst či konfirmáciu. Nemá to byť iba formalita. Treba sa včas skontaktovať so zborovým farárom a dohodnúť si plán prípravy.

 

 

 

V evanjelickej cirkvi nikto nikdy nezrušil „ušnú spoveď“, teda úprimný pastorálny alebo spovedný rozhovor cirkevníka s farárom. Akurát sa konajú individuálne, slobodne, na základe osobne prejavenej žiadosti voči farárovi. Sú cenné a je radosť, keď prinášajú riešenia. Niekedy majú charakter skutočnej ušnej spovede kajúcnika, niekedy znamenajú zdôverenie sa s niečím závažným, čo treba duchovne riešiť, niekedy je to hľadanie rady zneisteného človeka v ťažkej životnej situácii. V každom prípade však pri nich platí spovedné tajomstvo a v každom prípade platí snaha úprimne pomôcť srdcu, ktoré hľadá v životnej situácii východisko na základe viery.

 

 

 

Na duchovné povzbudenie prinášame dary Pánovej Svätej večere našim starším či nemocným členom priamo ku ich lôžku. Stačí o to požiadať farára.

 

 

   
Copyright © 2021 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.