ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Služby Božie

Služby Božie sú základným prejavom našej viery a výrazom spoločenstva cirkvi. Duch Svätý nás zvoláva či do väčšieho a slávnostnejšieho, alebo menšieho a komornejšieho spoločenstva, k Službám Božím, k načúvaniu biblickej zvesti, k prežívaniu jednoduchej liturgie, k vrúcnym modlitbám a spevu, k prijímaniu veľkých istôt našej viery v sviatostiach, k priateľskému zdieľaniu sa. K predchytávaniu tej skutočnosti, ku ktorej nám teraz ukazuje naša viera a nádej, ale ktorá bude raz triumfálne odkrytá: že oslávená cirkev bude so svojim Bohom a Pánom v plnosti života, vo večnosti!

Hlavné nedeľné a sviatočné Služby Božie

 • nedeľa o 10:00 hod.

Hlavné Služby Božie mimo nedieľ

 • Predstavenie Pána Ježiša (Hromnice) (o 17:00 hod.)

   

 • Zelený štvrtok (o 18:00 hod.)

   

 • Vstúpenie Krista Pána na nebo (o 18:00 hod.)

   

 • 2. slávnosť svätodušná (o 18:00 hod.)

   

 • Sviatok apoštolov Petra a Pavla (o 18:00 hod.)

   

 • Pamiatka reformácie (o 17:00 hod.)

   

 • Starý rok (o 17:00 hod.)

Hlavné Služby Božie mimo nedieľ

 • Nový rok (o 10:00 hod.)

   

 • Zjavenie Krista Pána mudrcom (o 10:00 hod.)

   

 • 2. slávnosť veľkonočná (o 10:00 hod.)

   

 • Veľký piatok (o 10:00 hod.)

Vianočné sviatky

 • Štedrý večer, Sl.Božie s programom detí – 15:00 hod.

   

 • Štedrý Večer, hlavné Sl.Božie – 17:00 hod.

   

 • 1. a 2. slávnosť vianočná – 10:00 hod.

Pamiatka posvätenia chrámu

 • Býva slávená na 1. slávnosť svätodušnú

Služby Božie s Večerou Pánovou

V každú prvú nedeľu v mesiaci slávime Večeru Pánovu so spoveďou v rámci Sl.Božích. Zmenu môže zapríčiniť konkrétne prelínanie sa kalendárneho a liturgického roku. Zmena býva dopredu oznamovaná

 

Okrem toho v rámci Služieb Božích slávime Večeru Pánovu na

 • Zelený štvrtok

   

 • slávnosť konfirmácie

   

 • začiatok školského roku

   

 • Kajúcu nedeľu

Večera Pánova po Službách Božích

Večeru Pánovu so spoveďou po Službách Božích slávime na:

 • 1. pôstnu nedeľu

 • Kvetnú nedeľu

 • Veľký piatok

 • 1. slávnosť veľkonočnú

 • 2. slávnosť veľkonočnú

 • 1. nedeľu adventnú

 • 4. nedeľu adventnú

 • 1. slávnosť vianočnú

 • 2. slávnosť vianočnú

Stredtýždňové Služby Božie

 • štvrtok o 17:00 hod.

Adventné a pôstne večierne

 • utorok a štvrtok o 17:00 hod.

Pôstne modlitebné dni

 • pondelok, utorok a streda vo Veľkom týždni pred Veľkou nocou o 18:00 hod.

Návrat hore