ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Členstvo v zbore

Evidencia členov ECAV Nitra a Elektronický informačný systém ECAV na Slovensku

Podľa sčítania v roku 2021 evidujeme v meste Nitra 2498 občanov, ktorí sa prihlásili k Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Cirkevný zbor má zaevidovaných k 31.12.2021 spolu 1468 členov. Niektorí boli pokrstení, konfirmovaní, zosobášení, iní sa prisťahovali a prihlásili do cirkevného zboru.

Na základe reálnych a konkrétnych čísel sme sa aj v cirkevnom zbore rozhodli aktualizovať kartotéku cirkevného zboru. Tak, ako sa v rodine poznáme a udržiavame kontakty – niektoré viac, iné menej – takto by sme sa aj v cirkevnom zbore chceli navzájom viac poznať, pomáhať si, podporovať sa ako „duchovná rodina“ v Pánovi Ježišovi, ako bratia a sestry.

V roku 2021 naša cirkev spustila dlho pripravovaný komplexný elektronický informačný systém celej Evanjelickej cirkvi. Jej cieľom je zabezpečiť komunikáciu na celo-cirkevnej úrovni, ale pomôcť aj jednotlivým zborom s evidenciou členov. Preto „EIS“ elektronický informačný systém prináša aj našej cirkvi, ale predovšetkým cirkevným zborom, efektívny nástroj pre:
  • prehľadnejšiu evidenciu členov cirkevného zboru,
  • spracovanie údajov členov cirkevného zboru na základe aktuálnych právnych predpisov,
  • zjednodušenie procesov ako krsty, konfirmácie, sobáše, pohreby, či prihlasovania a odhlasovania sa z/do cirkevného zboru, napríklad pri sťahovaní
  • komunikáciu zboru so svojimi členmi a pomoc pri vybavení cirkevného príspevku

Počas roka 2022 chceme vytvoriť kartotéku našich členov so všetkými údajmi, ktoré sú potrebné k evidencii člena cirkevného zboru do programu „EIS“

K tomu slúži nový Evidenčný list člena Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nitra (ďalej len Evidenčný list).

Tento dokument je vytvorený v súlade s cirkevnými právnymi predpismi, a to najmä podľa Cirkevného nariadenia č. 1/2006 o evidencii členov cirkevného zboru a na základe Cirkevného zákona č. 6/2020 o Elektronickom informačnom systéme ECAV na Slovensku.

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa § 16 odstavca d) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje, uvedené v Evidenčnom liste, sú spracúvané Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Nitra, Sládkovičova 2679/12, 949 01 Nitra, IČO: 340017488 a Generálnym biskupským úradom ECAV na Slovensku, Palisády 736/46, 811 06, Bratislava, IČO: 00179213, ako prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov registrovanej cirkvi ECAV na Slovensku.

S údajmi pracujú len náležite poučené a poverené osoby, a to prostredníctvom zabezpečeného prístupu k systému. Poverenými pracovníkmi sú brat farár, brat dozorca a komisia, zložená z členov presbyterstva, zodpovedná za obnovu kartotéky. S údajmi sa bude v nevyhnutnom rozsahu oboznamovať aj pokladník a účtovníčka, ktorí evidujú zaplatené cirkevné príspevky.

Vaše osobné údaje nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

V evidenčnom liste nájdete aj časť, kde si môžete vybrať, či súhlasíte, že budete informovaní o činnosti a aktivitách nášho cirkevného zboru elektronicky na mail, sms-kou alebo výnimočne aj telefonicky, taktiež, či súhlasíte, aby vám boli zasielané pohľadnice s gratuláciami k okrúhlym narodeninám. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo naopak, prihlásiť sa na odber informácií, gratulácií. V prípade otázok nás môžete kontaktovať, radi vám ich zodpovieme.

Postup pre vyplnenie Evidenčného listu člena

Každý člen cirkevného zboru si prevezme tlačivo v kancelárii cirkevného zboru alebo bude oslovený členmi presbyterstva pred Službami Božími. Tlačivo vyplní každý pokrstený člen ECAV samostatne, alebo každý pokrstený, ktorý chce byť členom cirkevného zboru ECAV Nitra. Aj za každé dieťa je potrebné vyplniť samostatný Evidenčný list.

Evidenčný list je prístupný aj na webovej stránke. Ak si stiahnete tlačivo z webu, je spracované ako formulár, do ktorého môžete priamo vpisovať a následne len vytlačiť a podpísať. Tlačivo je potrebné vyplniť úplne a pravdivo. Za správnosť údajov zodpovedá podpísaná osoba. V prípade neplnoletých členov je to ich zákonný zástupca. Ak si nepamätáte údaje o vašom krste alebo konfirmácii, prosíme, uveďte aspoň rok. Údaje o zamestnaní sú dobrovoľné.

Údaje, ktoré poskytnete o vašich rodinných príslušníkoch (manžel, manželka, otec, mama), uvádzajte iba s ich súhlasom. Údaje o členoch rodiny slúžia na priradenie základných rodinných väzieb. Tieto údaje nie sú povinné, ak rodinný príslušník nie je členom ECAV.

Podpísané tlačivo odovzdajte bratovi farárovi v kancelárii Cirkevného zboru ECAV Nitra. Evidenčné listy je možné zaslať aj poštou alebo v zalepenej a označenej obálke (Evidenčný list) vhodiť do poštovej schránky cirkevného zboru. Tlačivá je potrebné doručiť v papierovej forme, prosíme nezasielajte nám ich elektronicky na email.

Ďakujeme Vám za spoluprácu aj pri tejto úlohe, ktorá stojí pred naším cirkevným zborom.

EVIDENČNÝ LIST
Návrat hore