ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Potrebujem vybaviť – Konfirmácia dieťaťa

KONFIRMÁCIA DIEŤAŤA

Rodičia, ktorí vychovávajú svoje dieťa vo viere, prirodzene túžia, aby dieťa rozumelo vierouke, Službám Božím, spovedi a sviatosti Večere Pánovej. Práve vek 12 – 15 rokov je ideálny čas aj pre mladého človeka, aby sa obrátil k Ježišovi, stal sa nasledovníkom Pána Ježiša Krista. Konfirmáciou sa stávame „dospelými” členmi cirkevného zboru a preberáme zodpovednosť za svoju vieru. Potvrdenie krstu a vyznanie viery je najdôležitejším míľnikom v živote každého človeka. Samotná slávnosť konfirmácie je preto vždy veľkou udalosťou.

 

Pán Ježiš učeníkom povedal: „I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.” Ján 8,31-32. Aj na základe týchto slov konfirmačná príprava zahŕňa dvojročné konfirmačné štúdium v rozsahu 80 – 100 vyučovacích hodín, ktorého súčasťou je osvojenie si konfirmačnej látky, práca s Bibliou, s evanjelickým spevníkom, osvojenie si biblických textov – výpovedí, žalmov, modlitieb. Od konfirmandov sa očakáva pravidelná účasť na nedeľných dopoludňajších Službách Božích. Ak dieťa neabsolvovalo náboženskú výchovu v škole, mali by rodičia počítať aj s potrebným osvojením si biblických príbehov pre deti.

 

Konfirmačné vyučovanie začína v septembri a v ECAV Nitra sa dlhodobo tradične koná v piatok približne o 15.00 hod. Súčasťou prípravy nie je iba vzdelávanie, ale aj spoločné podujatia, napr. víkendovky, seniorátne stretnutia, konferencie a príležitostné vystúpenia na bohoslužbách. Záleží nám aj na tom, aby mladí v našom cirkevnom zbore vytvorili jeden tím – partiu, v ktorej si môžu navzájom pomáhať, spoľahnúť sa na seba. V spoločenstve im chceme poskytnúť bezpečný priestor, kde budú môcť prijímať základné pravdy a hodnoty ich budúceho života.

 

Na konfirmačnú prípravu sa môžu prihlásiť mladí ľudia, ktorí dovŕšili 12 rokov, alebo počas prebiehajúceho školského roka dovŕšia požadovaný vek. Najlepšie je prihlásiť sa na vyučovanie osobne na farskom úrade s vyplnenou prihláškou na konfirmačnú prípravu.

Dokumenty

Návrat hore