ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Potrebujem vybaviť – Sobáš

EVANJELICKÝ SOBÁŠ

Čo potrebujete pri vybavovaní evanjelického sobáša?
 • · Priniesť so sebou: vyplnené tlačivo – žiadosť o ev. cirkevný sobáš
 • · Absolvovať prípravu pred sobášom. O jej náležitostiach Vás bude informovať farár.
Čo je užitočné vedieť o evanjelickom sobáši?

a) Evanjelickému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava. Sobášiaci v jej rámci oboznámi snúbencov s poriadkom sobášneho obradu a vysvetlí im zmysel jeho jednotlivých častí, tiež poslanie manželstva, rodičovstva – výchovy detí.

b) Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu.

c) Sobáše sa neodporúčajú v advente a v pôste, v predvečer výročných slávností, kajúcich dní a pod.

d) Sobáš rozvedených je možný po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa.

Z iných stránok

V našej cirkvi je kresťanský sobáš doživotný sľub muža a ženy, pred Pánom Bohom a v prítomnosti kresťanských svedkov, v zmysle Ježišových slov: „Čo Boh spojil, človek nerozlučuj“ (Mt. 19:6)

Pre trvácny manželský vzťah je dôležité mať na mysli a najmä v skutkoch tieto slová:

„Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu.“ (Ef 5:25)

„Podobne ženy, poddané buďte svojim mužom“ (1P 3:1)

Právo na kresťanský sobáš má každý člen nášho cirkevného zboru. Mal by spĺňať podmienky, ako je konfirmácia, byť slobodný, prípadne vdovec, vdova. ECAV uznáva každé manželstvo muža a ženy uzavreté v ktorejkoľvek kresťanskej cirkvi alebo pred štátnymi úradmi za plnohodnotné a plnoprávne.

Preto ak sa rozhodnú zosobášiť osoby opačného pohlavia a jeden z nich je rozvedený – udeľuje výnimku pre cirkevný sobáš dištriktuálny biskup.

Ako žiadať kresťanský sobáš?
 1. Kontaktovať zborového farára/farárku a určiť si termín
 2. Vypísať a potvrdiť žiadosť na Matričnom úrade Nitra, k tomu je potrebné doniesť si občiansky preukaz a rodné listy. Pred matrikárkou žiadosť osobne podpísať.
 3. Vyplniť cirkevnú žiadosť a priniesť ju na farský úrad. Figurujú na nej aj mená svedkov (minimálne jeden zo svedkov musí byť evanjelik), vierovyznanie a rodné čísla (kvôli matrike).
 4. Dohodnúť sa so zborovým farárom na termíne náuk minimálne 4 mesiace pred termínom svadby. Potom už len očakávať svoj veľký deň. V dohode o uzavretí sobáša je aj kolónka o vierovyznaní detí, v ktorom ich chcú rodičia vychovávať. Preto je dobré, hlavne pri zmiešaných manželstvách, o tejto téme hovoriť ešte pred uzavretím sobáša.

Existuje aj možnosť posvätenia manželstva. Je určená pre tých, ktorí už uzatvorili sobáš pred štátnymi orgánmi, ale cítia potrebu, aby manželský zväzok požehnal Boh.

Požehnanie plnohodnotne nahrádza cirkevný sobáš. Cirkevný sobáš je nezrušiteľný sľub doživotnej lásky a vernosti pred Bohom. Preto je potrebné k nemu pristupovať s veľkou zodpovednosťou.

Vybaviť sobáš na farskom úrade musia prísť snúbenci osobne. Aspoň jeden zo snúbencov musí byť členom Evanjelickej a.v. cirkvi

Snúbenci musia mať 18 rokov, platné občianske preukazy a rodné listy (originál, alebo overené kópie)

Sobáše sa NEKONAJÚ počas adventu a počas pôstu!

Sobáš je potrebné začať vybavovať minimálne 2 mesiace pred konaním sobáša. Počas týchto 2 mesiacov snúbenci chodia na prípravu k sobášu. Je to cca 5-6 stretnutí s farárom, ktorý ich bude sobášiť.

V prípade, že je niekto zo snúbencov rozvedený, treba prísť na farský úrad a najprv sa musí napísať žiadosť o udelenie dišpenzu. Dišpenz udeľuje dištriktuálny biskup. Preto je potrebné túto žiadosť napísať aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša.

Ďalšie podrobnosti o postupe vybavovania sobáša dostanú snúbenci pri osobnej návšteve farského úradu. Ak si chcete vybrať konkrétneho farára, môžete sa dohodnúť priamo s ním, kedy sa stretnete prvýkrát. (bližšie v sekcii kontakt)

Čo je užitočné vedieť o evanjelickom sobáši?

a) O evanjelický sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu (cca 3 – 4 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša) – ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom so sobášiacim farárom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša. Sobášiaci farár dbá, aby bol zachovaný postup podľa občianskeho zákona.

b) Evanjelickému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava. Sobášiaci v jej rámci oboznámi snúbencov s poriadkom sobášneho obradu a vysvetlí im zmysel jeho jednotlivých častí, tiež poslanie manželstva, rodičovstva – výchovy detí.

c) Evanjelická cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať (po predchádzajúcej príprave) ešte pred sobášom.

d) Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť evanjelici a. v., konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan.

e) Ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text sľubu uvedený v Agende pre nekresťanského partnera. Podobný postup sa zachová, ak je jeden zo snúbencov príslušníkom iného než kresťanského náboženstva.

f) V mimoriadnych prípadoch (choroba, iná nepredvídaná udalosť) sa môže cirkevný sobáš konať aj mimo chrámu (cirkevno zborová sieň…).

g) Sobáše sa neodporúčajú v advente a v pôste, v predvečer výročných slávností, kajúcich dní a pod.

h) Sobáš rozvedených je možný po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.

i) Ak je snúbenec/snúbenica iného ako evanjelického a . v. vierovyznania, potvrdia podpisom v sobášnej zápisnici dohodu výchove svojich detí:

  1. buď sa dohodnú že ich Pán Boh obdarí deťmi, budú tieto pokrstené a vychovávané vo vierovyznaní evanjelickej a. v. cirkvi; alebo
  2. deti budú nasledovať vierovyznanie svojich rodičov. – V takomto príprave treba poukázať na všetky úskalia tohto kroku.

j) Ak by sa sobáš konal z akýchkoľvek dôvodov mimo územia zboru (zborov), do ktorého (ktorých) snúbenci prislúchajú, potrebný je predchádzajúci súhlas zborového farára jedného z nich. Zápis do matriky sobášených sa uvedie v tom zbore, z ktorého farár dal súhlas k sobášu.

k) Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom.

l) O vykonaní sobáša dáva cirkevný zbor osvedčenie s podpisom sobášiaceho farára. O každom sobáši (i požehnaní manželstva) sa napíše osobitná zápisnica, podpísaná manželmi, svedkami a sobášiacim farárom, ktorá zostane na farskom úrade.

m) Evanjelická a. v. cirkev pripúšťa len sobáš osôb rôzneho pohlavia. Vylučuje požehnanie spolužitia ľudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spolužitia druha a družky.

n) Na požiadanie členov cirkevného zboru sa môžu v chráme Božom konať primerané posvätné výkony aj pri manželských jubileách (napríklad strieborná svadba – 25. výročie sobáša, zlatá svadba – 50. výročie sobáša a pod.)

Potrebné dokumenty:

§ občianske preukazy

Všeobecné informácie:

 1. O cirkevný sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša. Cirkevnému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava.
 2. Sobášiaci farár dbá, aby bol zachovaný postup podľa občianskeho zákona.
 3. Cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať ešte pred sobášom.
 4. Ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text prísahy (sľubu) uvedený v Agende pre nekresťanského partnera.
 5. Podobný postup sa zachová pri sobáši, aj je jeden zo snúbencov príslušníkom iného než kresťanského náboženstva.
 6. Sobášiaci v rámci pastorálnej prípravy oboznámi snúbencov s poriadkom sobášneho obradu a vysvetlí im zmysel jeho jednotlivých častí , manželstva, výchovy detí.
 7. Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť ev. a. v., konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan.
 8. V mimoriadnych prípadoch (nemoc, iná nepredvídaná udalosť) môže sa konať cirkevný sobáš aj mimo chrámu (zborová sieň a pod.)
 9. Sobáše sa neodporúčajú v advente a v pôste, v predvečer výročných slávností, kajúcich dní a podobne. Sobáš rozvedených je možný len po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.
 10. Pri konfesijné zmiešaných manželstvách v rámci pastorálnej prípravy je potrebné viesť snúbencov k dohode, že v prípade narodenia detí z ich manželstva, budú tieto pokrstené a vychovávané v ev. a. v. cirkvi. Túto dohodu potvrdia podpisom v sobášnej zápisnici. Treba poukázať na všetky úskalia toho, ak by sa nevedeli jednoznačne dohodnúť – aby deti podľa pohlavia nasledovali náboženstvo svojich rodičov.
 11. K sobášu kňaza, diakona, poslucháča teológie, ktorý chce konať službu v cirkvi, je potrebný pastorálny rozhovor s jedným z biskupov a súhlas zboru biskupov na základe prehlásenia, že manželstvo nebude prekážkou pri ustanovení kaplána. Manželský partner musí byť ev. a. v. Výnimku povoľuje zbor biskupov. Sobáš rozvedeného kňaza, diakona, alebo i poslucháča teológie povoľuje zbor biskupov.
 12. Spolupráca ev. kňaza pri ekumenickom sobáši je možná len na základe medzicirkevných dohôd.
 13. Miesto tzv. ohlášok sa odporúča oznámiť zboru konanie sobáša.
 14. Ak by sa sobáš konal z akýchkoľvek dôvodov mimo územia zboru (zborov), do ktorého (ktorých) prislúchajú snúbenci, potrebný je predchádzajúci súhlas zborového farára jedného z nich. Zápis do matriky sobášených (pod číslom) uvedie sa v tom zbore, z ktorého farár dal súhlas k sobášu; záznam bez poradového čísla v matrike zboru, v ktorom sa sobáš konal. Záznamy zabezpečí sobášiaci farár.
 15. Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom (viď Agenda).
 16. Každý sobáš (aj požehnanie manželstva) sa zapisuje do zborovej matriky sobášených. O vykonaní sobáša dáva cirkevný zbor osvedčenie s podpisom sobášiaceho farára. Do poznámok sa uvedie, či išlo o sobáš, alebo požehnanie manželstva.
 17. O každom sobáši (i požehnaní manželstva) napíše sa osobitná zápisnica, podpísaná manželmi, svedkami a sobášiacim farárom, ktorá zostane na farskom úrade.
 18. ECAV pripúšťa len sobáš osôb rôzneho pohlavia. Vylučuje požehnanie spolužitia ľudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spolužitia druha a družky.

Dokumenty

Návrat hore