ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Potrebujem vybaviť – Konfirmácia dospelého

KONFIRMÁCIA DOSPELÉHO

Čo potrebujete, ak chcete byť konfirmovaný/á v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku?

  • Priniesť so sebou: vyplnenú prihlášku na konfirmačnú prípravu.
  • Absolvovať konfirmačnú prípravu.

Na konfirmačnú prípravu sa môžu prihlásiť mladí ľudia, ktorí dovŕšili 12 rokov, ale aj dospelí – bez obmedzenia veku.

 

Pokiaľ je prihlasujúci/a sa na konfirmačnú prípravu členom/kou iného ev. a. v. cirkevného zboru ako toho, v ktorom sa hlási na konfirmačnú prípravu, má k prihláške na konfirmačnú prípravu doložiť písomný súhlas duchovného/ej cirkevného zboru, ktorého je členom/kou.

 

Konfirmácia je potvrdenie sľubov a osobné priznanie sa k viere, ktorú za mňa moji rodičia a krstní rodičia vyznávali pri mojom krste.

 

Konfirmáciou sa stávam dospelým členom Evanjelickej cirkvi a. v.. Môžem sa pravidelne zúčastňovať na Večeri Pánovej, byť krstným rodičom, alebo po dovŕšení 18. roku života svedkom pri sobáši.

 

Konfirmáciou preberám zodpovednosť za svoju vieru. Aby nevychladla, potrebuje spoločenstvo. K nemu som pozvaný na stretnutiach dorastu alebo na službách Božích v kostole. Mám sa snažiť žiť tak, aby celý môj život bol pre iných pozvaním ich ku Kristovi.

 

Učesať

 

  1. Konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je dvojročná. Výnimku z veku a z dvojročnej príprave doby udeľuje senior. Výnimku nemožno udeliť z oboch požiadaviek súčasne.
  2. Dvojročná konfirmačná príprava sa rozumie v rozsahu 80-100 vyučovacích hodín, rozdelených do dvoch bežných rokov. Vyučujúci vedie o konfirmačnej príprave záznam (učebné látky, dochádzka konfirmandov a pod.). Pri príprave starších alebo dospelých je potrebné primeraným spôsobom obsiahnuť celú konfirmačnú látku.
  3. Na konfirmačnú prípravu je farár povinný používať učebnice a prípravku cirkvou schválené. Súčasťou konfirmačnej prípravy má byť aj práca s Bibliou, s evanjelickým spevníkom (naučiť spamäti aspoň 30 piesní – 1. verš), naučiť biblické texty – výpovede, žalmy, modlitby.
  4. Od konfirmandov (i katechuménov) treba požadovať pravidelnú účasť na nedeľných dopoludňajších službách Božích.
  5. Konfirmačná slávnosť sa koná podľa chrámovej Agendy.
  6. Pri konfirmácii dostáva každý konfirmand konfirmačnú rozpomienku (i dospelí), na ktorej nesmie chýbať dátum krstu, uvedený je konfirmačný biblický text s podpisom konfirmujúceho a pečiatkou cirkevného zboru.
  7. Po konfirmácii zapíše konfirmujúci podľa abecedného poriadku konfirmandov do konfirmačnej matriky s uvedením biblického textu a dátumom konfirmácie. K tomuto zápisu sa pripája každá ďalšia individuálna konfirmácia, ak taká bola v zbore počas roka.
  8. Pri zápise ku konfirmačnej príprave zisťuje kňaz, či dieťa absolvovalo školskú náboženskú výučbu. V prípade, že dieťa neabsolvovalo školskú náboženskú výučbu a nenavštevovalo detské služby Božie, je program jeho prípravy doplnený o zameškané časti.

Dokumenty

Návrat hore