ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

HISTória zboru

Skúmajte minulosť, aby ste porozumeli súčasnosti: Cesta našou bohatou históriou.

Reformačné hnutie,
tak ako sa šírilo v Uhorsku od tridsiatych rokov 16.storočia, na rozdiel od mnohých iných častí dnešného Slovenska nenašlo v Nitre mohutnejší ohlas. Rímsko-katolícki biskupi, ktorí boli zároveň nitrianskymi zemepánmi, dbali na zachovanie konfesionálne jednoliateho charakteru mesta. V roku 1688 dokonca mestský magistrát vyzval evanjelikov, aby opustili mesto. Odišli vtedy traja muži s rodinami. Usadili sa v dedinách v okolí Nitry - v Dolných a Horných Krškanoch a v Párovciach.
01
Po Tolerančnom patente Jozefa II. (1781)
sa v meste utvorila malá skupinka evanjelikov (v r. 1790 boli traja, r. 1819 desiati, v r. 1859 ich bolo 36, v r. 1890 už 66). Boli ako fília zaopatrovaní farármi z Nových Sadov (Ašakerť). V roku 1892 fília požiadala o vykonanie Služieb Božích priamo v Nitre. Konalo sa tak v provizórnych podmienkach na nám neznámom mieste, od vtedy zrejme už stále raz za mesiac a tiež v druhé slávnostné dni výročných sviatkov (Vianoce, Veľká noc, Svätý Duch).
02
Pred 1. svetovou vojnou
bola už nitrianska fília skonsolidovaná ako fungujúca časť Evanjelického cirkevného zboru v Nových Sadoch. Staral sa o ňu farár Ladislav Záthurecký. Reformovaný kresťanský zbor v Nitre si postavil a v r.1911 posvätil svoj kostol v mestskej časti Číneš. Evanjelici ho pomáhali budovať a neskôr finančne i prácou pomáhali pri jeho opravách. Kostol používali najprv sporadicky, od r.1932 každú druhú nedeľu a od vzniku samostatného zboru v r.1947 pravidelne, až do júna 2000. Z iniciatívy Ladislava Záthureckého sa vytvoril v r. 1912 Evanjelický spolok svätého oltára, ktorého programom bolo presadenie stavby vlastného evanjelického kostola v Nitre.
03
Po vzniku 1. čs. republiky v r. 1918
počet evanjelikov rástol (v r. 1919 - 230, r. 1930 - 417, podľa sčítania ľudí). Fília pre svoje bohoslužobné potreby hodlala zakúpiť dom na Seminárnej ulici. Či k tomu skutočne došlo, nevieme povedať. Rozhodnutím dištriktuálneho konventu z r. 1932 sa Nitra stala fíliou zboru vo Svätoplukove (Šalgov). Starali sa o ňu farári Karol Pavle, najmä však Michal Cibulka. Vypomáhal i vojenský duchovný v Nitre, kpt. Ľudovít Križka. V Nitre vznikla i evanjelická škola vo farskej budove Reformovaného kresťanského zboru. Služby Božie bývali už dvakrát za mesiac. Ukazovalo sa množstvo práce medzi čoraz väčším počtom evanjelikov meste (v r. 1940 - 624).
04
V roku 1935 zbor začal s prípravami stavby vlastného chrámu.
Bol zabezpečený projekt, pozemok na mieste dnešného internátu SPÚ Mladosť, aj finančné prostriedky. Predvojnové napäté politické a spoločenské pomery však odďaľovali začiatok stavby. Príchod vojny znamenal definitívny koniec tohto zámeru. Povojnový nástup komunizmu nemožnosť začať stavať kostol iba spečatil.
05
27. februára 1944
filiálny konvent žiadal vymenovanie vlastného kaplána do Nitry. 1. septembra 1944 bol do Nitry vymenovaný Pavel Valášek ako námestný farár, od r. 1948 bol prvým riadnym nitrianskym evanj.farárom. 24. marca 1946 sa zbor na svojom konvente rozhodol osamostatniť. Od 1. januára 1947 sa zbor v Nitre stal samostatným, zatiaľ však s prepožičanou kňazskou stanicou. V roku 1954 bola v Nitre zriadená systemizovaná kňazská stanica a osamostatnenie zboru tým bolo dovŕšené. Farár Pavel Valášek sa stal v roku 1958 seniorom novozriadeného Nitrianskeho seniorátu so sídlom v Nitre. Seniorát bol r. 1964 násilným spôsobom zrušený a územne reorganizovaný. Vo februári 1989 farár Pavel Valášek zomrel po štyridsaťpäťročnej statočnej farárskej službe v Nitre.
06
Zmena politického režimu v novembri 1989
znamenala dosiaľ nevídanú možnosť pre službu cirkvi. Volebný konvent cirkevného zboru 26. novembra 1989 do funkcie zborového farára zvolil Ondreja Prostredníka ml., ktorý sa služby v zbore ujal v decembri 1989. Popri množstve misijnej, pastorálnej a katechetickej práce sa z jeho iniciatívy začalo s prípravami projektu nového evanjelického kostola, so zabezpečovaním financií a stavebného pozemku. V novembri 1995 odišiel na štvorročný pracovný pobyt do Švajčiarska a zbor náhle zostal bez farára. Administrátorom sa stal od decembra 1995 farár Ondrej Prostredník starší. 26. decembra 1995 gen. biskup ECAV Július Filo posvätil základný kameň kostola Svätého Ducha v Nitre a v apríli 1996 sa začalo so stavbou kostola. Popri administrátorovi sa kaplánom stal Peter Fabok. V septembri 1997 sa kaplánom, neskôr námestným farárom stal Jozef Maslín (do mája 1999).
07
V júli 1999 sa farárom v Nitre stal Ivan Eľko.
11. júna 2000 biskup Západného dištriktu ECAV Ivan Osuský posvätil nový a vôbec prvý evanjelický kostol v Nitre. Dostal pomenovanie „kostol Svätého Ducha“. Po dlhých desaťročiach bez vlastného kostola, po namáhavých peripetiách v ktorých zbor nemal svoje vlastné priestorové zázemie a pripraviť každé podujatie bolo veľmi zložité, vstúpil cirkevný zbor do ideálnych priestorových podmienok, v ktorých sa dal naplno rozvinúť cirkevnozborový život.
08
K 31 decembru 2011 mal Cirkevný zbor ECAV v Nitre 1299 členov.
Má aktívne presbyterstvo, tím dobrovoľných pracovníkov v misii a v zabezpečovaní prevádzky zboru. Snaží sa pracovať so všetkými skupinami svojich členov, slúžiť potrebným cez diakoniu a byť otvorený a nápomocný voči každému dobrému dianiu v Meste.
09
Život a službu nášho zboru kladieme pod biblické heslo,
vyryté do základného kameňa nášho chrámu: Aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží (Efezským 2,22).
10
Previous slide
Next slide

Reformačné hnutie,

tak ako sa šírilo v Uhorsku od tridsiatych rokov 16.storočia, na rozdiel od mnohých iných častí dnešného Slovenska nenašlo v Nitre mohutnejší ohlas. Rímsko-katolícki biskupi, ktorí boli zároveň nitrianskymi zemepánmi, dbali na zachovanie konfesionálne jednoliateho charakteru mesta. V roku 1688 dokonca mestský magistrát vyzval evanjelikov, aby opustili mesto. Odišli vtedy traja muži s rodinami. Usadili sa v dedinách v okolí Nitry – v Dolných a Horných Krškanoch a v Párovciach.

Po Tolerančnom patente Jozefa II. (1781)

sa v meste utvorila malá skupinka evanjelikov (v r. 1790 boli traja, r. 1819 desiati, v r. 1859 ich bolo 36, v r. 1890 už 66). Boli ako fília zaopatrovaní farármi z Nových Sadov (Ašakerť). V roku 1892 fília požiadala o vykonanie Služieb Božích priamo v Nitre. Konalo sa tak v provizórnych podmienkach na nám neznámom mieste, od vtedy zrejme už stále raz za mesiac a tiež v druhé slávnostné dni výročných sviatkov (Vianoce, Veľká noc, Svätý Duch).

Pred 1. svetovou vojnou

bola už nitrianska fília skonsolidovaná ako fungujúca časť Evanjelického cirkevného zboru v Nových Sadoch. Staral sa o ňu farár Ladislav Záthurecký. Reformovaný kresťanský zbor v Nitre si postavil a v r.1911 posvätil svoj kostol v mestskej časti Číneš. Evanjelici ho pomáhali budovať a neskôr finančne i prácou pomáhali pri jeho opravách. Kostol používali najprv sporadicky, od r.1932 každú druhú nedeľu a od vzniku samostatného zboru v r.1947 pravidelne, až do júna 2000. Z iniciatívy Ladislava Záthureckého sa vytvoril v r. 1912 Evanjelický spolok svätého oltára, ktorého programom bolo presadenie stavby vlastného evanjelického kostola v Nitre.

Po vzniku 1. čs. republiky v r. 1918

počet evanjelikov rástol (v r. 1919 – 230, r. 1930 – 417, podľa sčítania ľudí). Fília pre svoje bohoslužobné potreby hodlala zakúpiť dom na Seminárnej ulici. Či k tomu skutočne došlo, nevieme povedať. Rozhodnutím dištriktuálneho konventu z r. 1932 sa Nitra stala fíliou zboru vo Svätoplukove (Šalgov). Starali sa o ňu farári Karol Pavle, najmä však Michal Cibulka. Vypomáhal i vojenský duchovný v Nitre, kpt. Ľudovít Križka. V Nitre vznikla i evanjelická škola vo farskej budove Reformovaného kresťanského zboru. Služby Božie bývali už dvakrát za mesiac. Ukazovalo sa množstvo práce medzi čoraz väčším počtom evanjelikov meste (v r. 1940 – 624).

V roku 1935 zbor začal s prípravami stavby vlastného chrámu.

Bol zabezpečený projekt, pozemok na mieste dnešného internátu SPÚ Mladosť, aj finančné prostriedky. Predvojnové napäté politické a spoločenské pomery však odďaľovali začiatok stavby. Príchod vojny znamenal definitívny koniec tohto zámeru. Povojnový nástup komunizmu nemožnosť začať stavať kostol iba spečatil.

27. februára 1944

filiálny konvent žiadal vymenovanie vlastného kaplána do Nitry. 1. septembra 1944 bol do Nitry vymenovaný Pavel Valášek ako námestný farár, od r. 1948 bol prvým riadnym nitrianskym evanj.farárom. 24. marca 1946 sa zbor na svojom konvente rozhodol osamostatniť. Od 1. januára 1947 sa zbor v Nitre stal samostatným, zatiaľ však s prepožičanou kňazskou stanicou. V roku 1954 bola v Nitre zriadená systemizovaná kňazská stanica a osamostatnenie zboru tým bolo dovŕšené. Farár Pavel Valášek sa stal v roku 1958 seniorom novozriadeného Nitrianskeho seniorátu so sídlom v Nitre. Seniorát bol r. 1964 násilným spôsobom zrušený a územne reorganizovaný. Vo februári 1989 farár Pavel Valášek zomrel po štyridsaťpäťročnej statočnej farárskej službe v Nitre.

Zmena politického režimu v novembri 1989

znamenala dosiaľ nevídanú možnosť pre službu cirkvi. Volebný konvent cirkevného zboru 26. novembra 1989 do funkcie zborového farára zvolil Ondreja Prostredníka ml., ktorý sa služby v zbore ujal v decembri 1989. Popri množstve misijnej, pastorálnej a katechetickej práce sa z jeho iniciatívy začalo s prípravami projektu nového evanjelického kostola, so zabezpečovaním financií a stavebného pozemku. V novembri 1995 odišiel na štvorročný pracovný pobyt do Švajčiarska a zbor náhle zostal bez farára. Administrátorom sa stal od decembra 1995 farár Ondrej Prostredník starší. 26. decembra 1995 gen. biskup ECAV Július Filo posvätil základný kameň kostola Svätého Ducha v Nitre a v apríli 1996 sa začalo so stavbou kostola. Popri administrátorovi sa kaplánom stal Peter Fabok. V septembri 1997 sa kaplánom, neskôr námestným farárom stal Jozef Maslín (do mája 1999).

V júli 1999 sa farárom v Nitre stal Ivan Eľko.

11. júna 2000 biskup Západného dištriktu ECAV Ivan Osuský posvätil nový a vôbec prvý evanjelický kostol v Nitre. Dostal pomenovanie „kostol Svätého Ducha“. Po dlhých desaťročiach bez vlastného kostola, po namáhavých peripetiách v ktorých zbor nemal svoje vlastné priestorové zázemie a pripraviť každé podujatie bolo veľmi zložité, vstúpil cirkevný zbor do ideálnych priestorových podmienok, v ktorých sa dal naplno rozvinúť cirkevnozborový život.

K 31 decembru 2011 mal Cirkevný zbor ECAV v Nitre 1299 členov.

Má aktívne presbyterstvo, tím dobrovoľných pracovníkov v misii a v zabezpečovaní prevádzky zboru. Snaží sa pracovať so všetkými skupinami svojich členov, slúžiť potrebným cez diakoniu a byť otvorený a nápomocný voči každému dobrému dianiu v Meste.

Život a službu nášho zboru kladieme pod biblické heslo,

vyryté do základného kameňa nášho chrámu: Aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží (Efezským 2,22).

Video z posvätenia kostola z roku 2000 nájdete – TU

Článok Ondreja Prostredníka (zborový farár v Nitre v rokoch 1989 –1995) k výstavbe kostola – TU

Návrat hore