ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Potrebujem vybaviť – Krst dospelého

KRST SVÄTÝ DOSPELÉHO

Ako farár sa často stretávam s argumentom: „Veď viete, za socializmu sa nedalo chodiť do kostola, ani deti sme krstiť nesmeli.” Či už šlo o spoločenské alebo akékoľvek iné dôvody, prečo vás rodičia nedali pokrstiť, hneď v úvode vás povzbudzujem a teším sa, že ste sa odhodlali k takémuto rozhodnutiu.


Apoštol Pavel v liste Efezským 4,7 píše: „Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho.“ Aj dnes veríme, že si Pán Ježiš Kristus povoláva k sebe ľudí podľa svojej vôle svojím slovom a pôsobením Ducha Svätého. Je pre nás vzácne, že ste si vybrali náš cirkevný zbor a verím, že Kostol Ducha Svätého v Nitre sa stane vaším „duchovným domovom”.


Pri krste dospelého platí to isté čo pri krste detí: Božia milosť patrí každému. Uvedomujeme si však, že dospelý už môže plne cítiť zodpovednosť za svoje skutky a celý svoj život. Aj preto príprava dospelého na krst vyžaduje určitý čas. Počas prípravy je potrebné a vhodné prejsť si všetky základné znalosti a osvojiť si vedomosti a kresťanskú vieru, ktoré boli zameškané v detstve a v mladosti. Cieľom krstnej prípravy dospelého je pripraviť ho aj na konfirmáciu a napokon na plnú zodpovednosť za život v cirkevnom zbore.


Ku krstu svätému je potrebné predložiť rodný list, vyplnené tlačivo ku krstu svätému dospelého a evidenčný list. Namiesto krstných rodičov zohrávajú dôležitú úlohu svedkovia, ktorí by mali byť akýmisi priateľmi vo viere. Vyberte si ľudí, ktorí vás budú sprevádzať vo viere, povzbudzovať, keď treba napomínať, a aktívne s vami chodiť do kostola na bohoslužby.


Krst v našom cirkevnom zbore tiež znamená, že pokrstený sa stáva aj členom zboru, kde má právo zúčastňovať sa na zborovom živote a aktívne sa zapájať do formovania života zboru. Člen zboru má tiež povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva, ale najmä povinnosti, ktoré mu vyplývajú z toho, že sa stáva súčasťou „kresťanskej rodiny“.


O krst dospelého môžete požiadať na farskom úrade. V spoločnom rozhovore si vzájomne dohodneme postup štúdia a termín krstu. Krst dospelého väčšinou prebieha v spoločenstve, čiže v nedeľu počas Služieb Božích v rámci spoločenstva členov cirkevného zboru.


Pri podaní žiadosti o krst svätý je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa;
  • tlačivo ku krstu svätému;
  • vyplnený evidenčný list.

Tešíme sa na stretnutie s vami. Vitajte v našom cirkevnom zbore.

 

Dokumenty

Návrat hore