ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Cirkevný príspevok

Cirkevný príspevok v našom zbore možno uhradiť v hotovosti
  • pred nedeľným Bohoslužbami povereným sestrám
  • na farskom úrade
  • alebo prevodom na účet.
Cirkevný príspevok je potrebné uhradiť
do 31. októbra
 príslušného roka.
Na základe rozhodnutia zborového konventu bola stanovená výška cirkevného príspevku od 1.1.2022
  • pre dospelých 25,- € na osobu,
  • pre deti od krstu do veku po konfirmácií 5,- €.
Pokiaľ sa rozhodnete zaplatiť príspevok prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou použite nasledovný účet:

Číslo účtu: SK29 7500 0000 0003 0266 0573

Do správy pre prijímateľa uveďte:
  • CP meno, priezvisko a bydlisko každej osoby, za ktorú platíte (kvôli identifikácii platby).
  • Pokiaľ platíte príspevok za viacero rokov, na konci správy uveďte rozsah (napríklad: 2020-2022).
  • Ako variabilný symbol 111, VS: 111
Cirkevný príspevok sa v hlavnej miere používa na pokrytie nákladov režijných, administratívnych, spojených s misijnou činnosťou cirkevného zboru. Od roku 2021 sa podiel z príspevku zasiela aj na generálny biskupskú úrad ECAV do podporného fondu. Preto je každý člen cirkevného zboru a aj na základe cirkevných predpisov povinný tento príspevok uhradiť.

Cirkevný príspevok, ktorého minimálnu výšku schvaľuje konvent cirkevného zboru, vnímame ako prirodzenú súčasť života veriaceho človeka, ktorý z vďačnosti za Božie dobrotu a zvesť Evanjelia prispieva na chod cirkevného zboru a život ECAV na Slovensku. Pri sobáši, krste, konfirmácii je treba, aby zúčastnení mali v daný rok vyrovnaný cirkevný príspevok. Pri pohrebe minimálne 5 posledných rokov.
QR kód pre platbu - dospelý 25 eur
Naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.
QR kód pre platbu - dieťa 5 eur
Naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu.
Návrat hore