ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Diakonia

Úvod

O čo ide v diakonii?

Diakonia poskytuje z duchovného motívu skúsenosti lásky a služby, ktorou nám poslúžil Pán Ježiš Kristus, praktickú lásku a službu všetkým tým, ktorí ju potrebujú.

Túto myšlienku vyjadruje i znak diakonie, ktorý používajú evanjelické diakonické zariadenia na celom svete: je to akoby balíček – ktorý je symbolom daru. Je previazaný stužkou, ktorá symbolizuje kríž Ježiša Krista. Jej mašlička vytvára symbol kráľovskej koruny. Znak hovorí, že tým najvyšším – kráľovským, čo človek môže v živote urobiť, je slúžiť iným tak, ako Ježiš slúžil nám.

Kde sa diakonické dielo vzalo?

Evanjelická a.v.cirkev na Slovensku sa vždy snažila pôsobiť v sociálnej oblasti. Vnímala to ako prirodzený dôsledok viery v Ježiša Krista. Sociálne dielo v Evanjelickej cirkvi tradične nieslo grécky názov „diakonia“ – služba. Cirkev a cirkevné zbory zakladali a spravovali starobince, sirotince, nemocnice, vychovávali sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, robili dobročinné zbierky. Systematické, bohaté a požehnané dielo diakonie násilne zlikvidovali komunisti po nástupe k moci r.1948.

Po novembri 1989 bola činnosť Evanjelickej diakonie znovu obnovená. Diakonické zariadenia zakladá ústredie Evanjelickej diakonie v Bratislave (www.diakonia.sk), ale môžu ich zakladať a spravovať aj jednotlivé cirkevné zbory.

Naša Evanjelická zborová diakonia Nitra

Cirkevný zbor ECAV v Nitre v máji roku 2010 založil svoju vlastnú sociálnu inštitúciu – Evanjelickú zborovú diakoniu (EZD). Pracovníci EZD dnes poskytujú kvalitné opatrovateľské služby formou terénnej sociálnej práce v domácom prostredí, a to osobám vyššieho veku. Našou ambíciou je okrem tohto zriadiť a prevádzkovať penzión, ktorý poskytne službu seniorom s rozličným stupňom odkázanosti.  

Komu sa poskytuje opatrovateľská služba?

Poskytuje sa osobe vyššieho veku, ktorá je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo vek odkázaná na pomoc inej osoby, a to na základe žiadosti o poskytovanie predmetnej služby (podľa zákona č..448/2008 Z.z. o sociálnych službách).  

Aké služby ponúka Evanjelická zborová diakonia?

 • Zabezpečenie stravovania a pitného režimu (úprava jedla, umiestnenie jedla na tanier, prenesenie a nakrájanie potravy, pomoc pri konzumácii jedla a pití…)

 • Zabezpečenie osobnej hygieny a vyprázdňovania (presun na toaletu, kontrola a pomoc pri vyprázdňovaní, celkový kúpeľ vrátane umytia vlasov, holenie, česanie, čistenie zubov, použitie pomôcok pri vykonávaní osobnej hygieny…)

 • Zabezpečenie úkonov starostlivosti o domácnosť seniorov a sebaobslužné úkony (nákup potravín, príprava jedla, umytie riadu, obliekanie a vyzliekanie odevu, obutie a vyzutie obuvi, nasadenie a zloženie spevňovacích pomôcok, výber vhodného oblečenia…)

 • Zabezpečenie prepravy, pohybu seniorov (sprievod pri chôdzi, orientácia v cestnej premávke, v neznámom prostredí, pohyb po schodoch, po rovine, pomoc pri vstávaní z lôžka…)

 • Zabezpečenie základných sociálnych aktivít (sprievod na lekárske vyšetrenia, vybavovanie úradných záležitostí, asistencia pri záujmových činnostiach)

 • Dodržiavanie liečebného režimu (dbanie na dodržiavanie pokynov lekára, pravidelné dávkovanie liekov a ich príprava…)

 • Zabezpečenie celkového dohľadu nad seniorom

 • Vhodné vyplnenie voľného času (rozhovory, četba, modlitba …)

 • Ďalšie možné a potrebné služby podľa dohovoru v klientom

Kde sa vykonáva opatrovateľská služba?

V domácom prostredí (v domoch, bytoch) osôb vyššieho veku.  

Ako často?

Terénna opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa služby v pracovných dňoch pondelok až piatok, v prípade potreby klienta aj v sobotu, nedeľu a vo sviatok. Maximálny čas opatrovania je 8 hodín denne, podľa stupňa odkázanosti (obvykle 2 – 4 – 6 hod./denne).  

Kto službu zabezpečuje?

Terénnu opatrovateľskú službu zabezpečia na to vyškolení pracovníci EZD, ktorí majú odbornú spôsobilosť poskytovať takéto služby. V súčasnosti sú nimi:

 • Oľga Čajkovičová, rehabilitačná sestra – opatrovateľka,
 • Mária Melíšková, opatrovateľka,
 • Nadia Lepei, opatrovateľka.

Ako sa stať klientom opatrovateľskej služby EZD?

 • Potrebujete tlačivo s názvom „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu“. Dostanete ho v evanj.kostole Svätého Ducha, alebo si ho stiahnite tu PDF
 • Prečítajte si dôkladne tlačivo a vyplňte potrebné údaje
 • Navštívte svojho obvodného lekára a poproste ho o vyplnenie tej časti v „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu“, ktorá má názov „Lekársky nález“
 • Prineste kompletne vyplnenú „Žiadosť…“ na Evanjelický farský úrad v Nitre, resp. riaditeľke Evanjelickej zborovej diakonie Mgr. Zuzana Šurániová, Sládkovičova 12, 949 01 Nitra, budova evanj. a. v. kostola Svätého Ducha.
 • V „Žiadosti…“ (bod C) vyslovene uveďte, že chcete byť opatrovaný Evanjelickou zborovou diakoniou Nitra.

S administratívnym vybavovaním žiadosti Vám radi pomôžeme!

V „Žiadosti…“ je potrebné vyplniť prílohy:

 • Návrh na poskytovanie opatrovateľskej služby, teda vyjadrenie lekára
 • Čestné vyhlásenie
 • Potvrdenie alebo rozhodnutie o dôchodku (výmera o dôchodku)

Čo po vyplnení a odovzdaní žiadosti?

My následne odošleme Vašu žiadosť s prílohami na Mestský úrad. Sociálna pracovníčka Mestského úradu po rozhovore s Vami posúdi, aký typ služby by ste vo svojom položení potrebovali. Zároveň lekár určí stupeň Vašej odkázanosti. Na základe tohto bude potom stanovené, aký druh služby a v akom časovom rozsahu Vám bude naša EZD poskytovať.

Aké sú podmienky na splnenie poskytovania opatrovateľskej služby?

 • Dôchodkový vek
 • Trvalý pobyt v Nitre
 • Pozor: konfesionálna príslušnosť k Evanjelickej a.v.cirkvi nie je podmienkou

Čo zaplatí klient?

Za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa v súlade s legislatívou určí výška platby samotného klienta, a to:

 • Podľa počtu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít
 • Podľa stupňa odkázanosti
 • Podľa výšky dôchodku.

Tieto údaje sa vyhodnotia podľa platných legislatívnych noriem a klient za opatrovateľskú službu doplatí presne stanovenú čiastku, a to vo výške od 1,50 eur do 2,50 eur/hodina.

Dovoľujeme si upozorniť, že je to však stále iba časť nákladov na jeho opateru. Celkové náklady na opatrovateľskú službu sú podstatne vyššie. Časť z nich dotuje mesto Nitra, ďalšiu časť znáša Cirkevný zbor ECAV v Nitre, či Občianske združenie Pavla Valáška.

Cenník služieb EZD – platný od 01.03.2024 – TU

Chcete Evanjelickú zborovú diakoniu kontaktovať?

Riaditeľka EZD:
Mgr. Zuzana Šurániová,
0911/ 955 894,
suraniova@gmail.com

Úrad Evanjelickej zborovej diakonie Nitra sídli v budove evanj. kostola Svätého Ducha na Sládkovičovej 12, 949 01 Nitra

Návrat hore