ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Občianske združenie Pavla Valáška

Čo je Občianske združenie Pavla Valáška?

Občianske združenie Pavla Valáška (ďalej „OZPV“) je združením podľa § 2 ods. 1 zákona č. 83 / 1990 Zb. Vzniklo v prostredí Cirkevného zboru ECAV v Nitre. Je právnickou osobou.

Pomenované je podľa Pavla Valáška, prvého farára Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku v Nitre, ktorý v zbore účinkoval v rokoch 1944 – 1989. Jeho duchovné a pastorálne pôsobenie, jeho osobná účasť v Slovenskom národnom povstaní, i jeho občianske protikomunistické postoje, sú v obecnej vážnosti.

Združenie je dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu kresťanského a humanitného odkazu Pavla Valáška medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórii podnecovať, podporovať a vytvárať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržovaniu kresťanských mravných princípov, sociálnej pomoci, ľudskosti, kultúry a demokracie v spoločnosti.

Činnosť OZPV úzko súvisí so sociálnymi, vnútromisijnými a vzdelávateľskými aktivitami Cirkevného zboru ECAV v Nitre.

OZPV sprostredkováva rôzne druhy sociálnej a materiálnej pomoci potrebným a na pomoc odkázaným. Podporuje činnosť Evanjelickej zborovej diakonie v Nitre. Spolupracuje so združeniami a nadáciami rovnakého ideového zamerania na Slovensku a v zahraničí.

OZPV organizuje a podporuje aktivity detí, ktoré navštevujú Detské Služby Božie, hodiny náboženstva v škole, konfirmačnú prípravu, stretnutia Dorastu evanjelickej mládeže, stretnutia Spoločenstva evanjelickej mládeže, stretnutia Spoločenstva vysokoškolskej mládeže.

OZPV organizuje a podporuje podujatia vnútromisijného, vzdelávateľského, poradenského a umelecko-kultúrneho charakteru pre dospelých, napríklad podujatia Spoločenstva evanjelických žien, Nitrianskeho evanjelického spevokolu, manželských párov a pod.

Podporuje publikačnú, kultúrnu, vzdelávaciu, výchovnú, sociálno – terapeutickú, odborno – poradenskú a športovo-oddychovú činnosť, ktorá prispieva k drogovej a alkoholickej prevencii medzi deťmi a mládežou.

Podporuje rôzne formy ekumenickej spolupráce jednotlivých cirkví a denominácii v Nitre.

Vytvára a spravuje majetkové, materiálne a finančné zdroje na zabezpečenie vyššie uvedených cieľov. Dbá na ich účelné využívanie či poskytovanie.

Členom OZPV sa možno stať prihlásením sa u tajomníčky OZPV, ktorou je Ľudmila Mižíčková. Členstvo formálne schvaľuje Výbor OZPV, ktorý sa schádza niekoľkokrát do roka. Jednorazový poplatok za prihlásenie sa je 10,- €. Členský poplatok na rok je 5,- €.

OZPV je oprávnené poberať podiel z dane. Najväčšiu časť majetku OZPV tvoria teda financie, pochádzajúce z poukázania 2% dane fyzických osôb, resp.podielu z dane právnických osôb v prospech OZPV. Tieto prostriedky využíva OZPV v súlade s predpismi Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu z dane OZPV zverejňuje podľa predpisov tohto zákona v Obchodnom vestníku.

Majetok OZPV pochádza tiež z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia. Tento príspevok možno odovzdať kedykoľvek v sídle OZPV (na farskom úrade), alebo pred Službami Božími v spoločenskej miestnosti kostola na to povereným osobám, alebo zaslaním na č. ú. – IBAN: SK18 7500 0000 0040 0509 5481

Majetok OZPV môže pochádzať tiež z dedičstva v prospech OZPV, výnosov z verejných zbierok, výnosov z rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí, výnosov z vydavateľských činností a výnosov z prostriedkov a majetku Združenia (úroky z vkladov a pod.)

OZPV je vďačné všetkým, ktorí podporujú jeho činnosť poskytnutím finančného príspevku alebo poukázaním podielu z dane. Finančné prostriedky sú riadne zúčtovávané, vedené a kontrolované. Orgány OZPV dbajú na ich efektívne využitie v súlade s predpismi zákona o dani s príjmov i so štatútom OZPV.

Všetky finančné prostriedky OZPV sú zapojené do služby. Ďakujeme Vám!

Kontakt

Adresa: Sládkovičova 12, 949 01 Nitra

Telefón: 0918 828 150, 037 65 14 413

IČO: 42048991
Číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 0509 5481

registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 30.nov. 2006 pod číslom sp.VVS/1-900/90-29157

predseda OZPV

Mgr. Ivan Boženík (zborový farár)
Telefón: +421 918 828 150
E-MAIL: farar@ecavnr.sk

podpredseda OZPV

Ing. Ján Huba, CSc. (zborový dozorca)
Telefón: +421 905 323 025

Ďalší členovia Výboru OZPV:

Silvia Mandová, Darina Orbanová, Pravoslav Prablesk, Vlastimil Synak, Magdaléna Šeböková, Soňa Zmeková

 

Členovia Dozornej rady OZPV:

Radmila Kuťková, Božena Slamečková, Pavel Líška

Návrat hore