ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Spoločenstvo Oteckov

Žalm 89, 27

Bude ma vzývať: Ty si môj Otec, môj Boh a skala mojej spásy.

Oteckovia sa prvý krát začali stretávať na jeseň roku 2020 počas prebiehajúcej pandémie. Vznikla potreba, aby sme sa aj v tomto období ako otcovia, manželia, živitelia rodín a hlavne synovia Nášho otca stretávali a zdieľali sa. Skupinka oteckov je miesto, kde môžeme spoločne s Bohom a ostatnými otcami prežívať radosti a starosti rodinného a otcovského života. Nato, aby sme mohli byť lepší manželia a otcovia potrebujeme rásť vo vzťahu s Bohom aj my.

Skupinka oteckov sa stretáva raz za mesiac v kostole kde sa najprv spoločne rozprávame o živote, deťoch a manželkách. Potom sa venujeme Božiemu slovu a tomu, čo nám Pán Boh chce daným bilických textom povedať do života. Na konci máme čas modlitieb, kde sa modlíme jeden za druhého a naše rodiny.

Okrem spoločnému času dopĺňame naše spoločenstvo aj rôznymi off-line aktivitami: turistika, bicykle, ísť spolu hokej alebo pivko, štvrtkové Bohoslužby v kostole a iné.

Oteckovia sa stretávajú druhú stredu v mesiaci o 17:30 v kostole.

Kontakt

Ondrej Proksa

Telefón: 0905 241 115

Galérie

Výlet oteckov s deťmi na hrad (Február)
Návrat hore