ECAV na Slovensku Nitra

,,V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.”
Efezským 2, 22

Potrebujem vybaviť – Krst dieťaťa

KRST SVÄTÝ

Posledné roky mnoho párov trpí. Potichu v modlitbách prichádzajú do chrámov a prosia o požehnanie, ako niekedy Anna prosila za Samuela. Mnohí dnes absolvujú rôzne vyšetrenia alebo aj samotný proces asistovanej reprodukcie. Človek môže urobiť čokoľvek, ale samotné narodenie dieťatka je Božím darom a hotovým zázrakom. V piesni číslo 700 v našom evanjelickom spevníku spievame: „Život je Boží dar, daný nám do vena.“ Toto si chceme pripomenúť aj pri krste. Narodené dieťatko nie je náš „majetok“, ale Boží dar, nový život, milosť Božia.

 

Augsburské vyznanie v 9. článku uvádza: „O krste učíme, že je potrebný a že v ňom sa ponúka milosť. Treba krstiť aj deti, ktoré sa krstom odovzdávajú Bohu a Boh ich prijíma.“ Tieto slová nám pripomínajú nielen potrebnosť krstu pre spásu („Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“ Mk, 16,16), ale aj deti, ktoré – tak ako dospelí – majú žiť v odovzdanosti Bohu.

 

Dr. Martin Luther v Malom katechizme píše, čo krstenie znamená: „Znamená, že starého Adama v sebe každodennou ľútosťou a pokáním máme topiť a mŕtviť so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami a že zas každý deň má vychádzať a povstávať nový človek, ktorý by naveky žil pred Bohom v spravodlivosti a čistote. Píše to sv. Pavel v liste Rímskym v šiestej kapitole: Spolu s Ním boli sme teda skrze krst pohrobení v smrť, aby tak, ako Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života.“ Krstom sa teda začína nový život, život z milosti Božej, nový život skrze Pána Ježiša Krista, Božieho Syna.


Krst v našom cirkevnom zbore tiež znamená, že pokrstené dieťatko sa stáva aj členom zboru, kde bude rásť, chodiť na besiedku, na náboženstvo, či neskôr bude konfirmované. Dúfame teda, že krst nie je iba rodinná udalosť, ale aj udalosť cirkevného zboru, pretože sa tešíme z každého, komu bola daná milosť života časného aj večného.

 

O krst môžete požiadať na farskom úrade. Termín krstu je potrebné vopred dohodnúť na farskom úrade, najlepšie počas krstného pohovoru. Na krstnom pohovore sú potrební obaja rodičia. Jeho cieľom je priblížiť si program krstu a uvažovať o výchove vo viere a zodpovednosti za kresťanský život. Dňom krstu je väčšinou nedeľa počas Služieb Božích alebo po ich skončení.


Pri podaní žiadosti o krst svätý je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa;
  • tlačivo ku krstu svätému;
  • vyplnený evidenčný list.

Tešíme sa na stretnutie s vami. Vitajte v našom cirkevnom zbore.

 

Dokumenty

Návrat hore